Search
Close this search box.

התקציב המפלה והגזעני

המחלקה הכלכלית החברתית במרכז מוסאוא בתגובה לאישור תקציב הממשלה לשנת 2024 על ידי הכנסת מדובר בתקציב מפלה וגזעני שחתך לכולם

חיים במינוס: מדד פעמונים לשנת 2023

יותר ישראלים לא סוגרים את החודש.יותר ישראלים נמצאים במינוס כדרך חיים.רוב הישראלים צורכים את הידע הכלכלי שלהם מרשתות חברתיות באופן

התקציב המפלה והגזעני

המחלקה הכלכלית החברתית במרכז מוסאוא בתגובה לאישור תקציב הממשלה לשנת 2024 על ידי הכנסת מדובר בתקציב מפלה וגזעני שחתך לכולם

חיים במינוס: מדד פעמונים לשנת 2023

יותר ישראלים לא סוגרים את החודש.יותר ישראלים נמצאים במינוס כדרך חיים.רוב הישראלים צורכים את הידע הכלכלי שלהם מרשתות חברתיות באופן

התקציב המפלה והגזעני

המחלקה הכלכלית החברתית במרכז מוסאוא בתגובה לאישור תקציב הממשלה לשנת 2024 על ידי הכנסת מדובר בתקציב מפלה וגזעני שחתך לכולם

חיים במינוס: מדד פעמונים לשנת 2023

יותר ישראלים לא סוגרים את החודש.יותר ישראלים נמצאים במינוס כדרך חיים.רוב הישראלים צורכים את הידע הכלכלי שלהם מרשתות חברתיות באופן